Klausimas: Ar pareiškėju gali būti juridinio asmens filialas tuo atveju, kai juridinio asmens vykdymo vieta yra ne vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, o juridinio asmens filialo, kurs yra pareiškėjas, vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija?

Atsakymas: Taip, gali.

Pagal Civilinio kodekso 2.53-2.54, 2.66 straipsnių nuostatas:

– juridinio asmens filialu yra laikomas struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų;

– juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles;

–  juridinio asmens filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus, kuriuose be kitos informacijos turi būti nurodyta juridinio asmens filialo buveinė (adresas); juridinio asmens filialai (pavadinimai, kodai, buveinės, filialų ir atstovybių valdymo organų nariai) registruojami juridinių asmenų registre.

Klausimas: Ar parapija, kurios veikla apima ne tik veiklą, susijusią su religinių apeigų vykdymu, bet ir įvairias veiklas, nukreiptas į parapijos gyventojų socialinės atskirties mažinimą, laikytina nevyriausybine organizacija?

Atsakymas: Taip, laikytina.

Tai, kad parapija (pareiškėjas / partneris) yra nevyriausybinė organizacija, pagrindžiančiu dokumentu yra pareiškėjo (partnerio) pasirašyta Nevyriausybinės organizacijos deklaracija, kurios forma pateikiama Bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo 2 priede.  Pareiškėjas (partneris), pasirašydamas nurodytą deklaraciją, patvirtina, kad jo tikslas (veikla) yra ne tik religijos tikslų įgyvendinimas.

 

Klausimas: Ar su partneriu (-iais) sudaryta jungtinė veiklos sutartis turi būti notariškai patvirtinta?

Atsakymas: Ne, neprivalo būti patvirtinta.

Jungtinė veiklos sutartis, kurioje nustatytos tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą, neprivalo būti patvirtinta notariškai.

 

Klausimas: Ar socialinės įmonės statusą turinčios viešosios įstaigos gali būti naudos gavėjais (tiksline grupe) vykdant pagalbos verslo pradžiai teikimo veiklas?

Atsakymas: Taip, kadangi:

pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 22.4 papunktį, vykdant pagalbos verslo pradžiai teikimo veiklas tinkama tikslinė grupė – jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai;

pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 3.4 papunktį, jaunu verslo subjektu suprantama tam tikrą laiką veikianti labai mažai įmonė arba savarankišką darbą vykdantis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą;

pagal Socialinių įmonių įstatymo 3 str. 1 d., socialine įmone suprantama socialinės įmonės statusą įgijusi Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas, atitinkantys Socialinių įmonių įstatyme nustatytas sąlygas.

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 str. 3 d. apibrėžta, kad įmonė – juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Viešųjų įstaigų įstatymo 3 str. 4 d. nustatyta, kad viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslai

 

Klausimas: Ar parapija, kurios veikla apima ne tik veiklą, susijusią su religinių apeigų vykdymu, bet ir įvairias veiklas, nukreiptas į parapijos gyventojų socialinės atskirties mažinimą, laikytina nevyriausybine organizacija?

 

Atsakymas: Taip, laikytina.

Tai, kad parapija (pareiškėjas / partneris) yra nevyriausybinė organizacija, pagrindžiančiu dokumentu yra pareiškėjo (partnerio) pasirašyta Nevyriausybinės organizacijos deklaracija, kurios forma pateikiama priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 priede. Pareiškėjas (partneris), pasirašydamas nurodytą deklaraciją, patvirtina, kad jo tikslas (veikla) yra ne tik religijos tikslų įgyvendinimas.

 

Klausimas: Ar pareiškėju gali būti juridinio asmens filialas tuo atveju, kai juridinio asmens vykdymo vieta yra ne vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, o juridinio asmens filialo, kurs yra pareiškėjas, vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija?

Atsakymas: Taip, gali.

Pagal Civilinio kodekso 2.53-2.54, 2.66 straipsnių nuostatas:

– juridinio asmens filialu yra laikomas struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų;

– juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles;

– juridinio asmens filialas veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus, kuriuose be kitos informacijos turi būti nurodyta juridinio asmens filialo buveinė (adresas); juridinio asmens filialai (pavadinimai, kodai, buveinės, filialų ir atstovybių valdymo organų nariai) registruojami juridinių asmenų registre.

Taigi, remiantis priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 3.6 papunkčio nuostatomis, juridinio asmens filialas laikytinas veikiančiu vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir todėl galinčiu būti pareiškėju, jeigu filialo buveinė (buveinės adresas) yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir (arba) vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje yra nekilnojamas turtas, kurį teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo, kurio filialu yra pareiškėjas, ar pats filialas, ir kuriame nekilnojamą turtą valdantis filialas vykdo faktinę veiklą.

 

Klausimas: Prašome paaiškinti, ar pakanka, kad pagal priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ finansuojamų projektų pareiškėjas būtų 2 metus įregistruotas Juridinių asmenų registre ar turi būti veikiantis vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ne mažiau kaip 2 metus?

Atsakymas:

Pagal priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašo, kuris patvirtintas vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77, (toliau – Aprašas) 13.1-13.2 ir 16 p., pareiškėjais gal būti juridiniai asmenys, kurie atitinka šias sąlygas:

1) kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;

2) kuris Juridinių asmenų registre įregistruotas ir veikia ne trumpiau kaip 2 metus (netaikoma vietos veiklos grupėms ir biudžetinėms įstaigoms)

Išvardintas sąlygas pareiškėjas turi atitikti paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai (t. y. Europos socialinio fondo agentūrai) dieną. Aprašo nuostatomis nereikalaujama, kad iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai pareiškėjas veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje būtų vykdęs 2 metų ar kitą laikotarpį.

 

Klausimas: Ar uždaroji akcinė bendrovė (UAB) gali būti priskiriama darbuotojų ar darbdavių organizacijai? Ar turimi omeny darbuotojų ar darbdavių organizacijų susivienijimai / profesinės sąjungos ir pan.

Atsakymas:

Vadovaujantis Aprašo 2.11 p. ir 4 punktų nuostatomis, Apraše vartojama sąvoka ,,socialiniai partneriai“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499. Nurodytame teisės akte nustatyta, kad socialiniai partneriai – darbuotojų ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos (šaltinis: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).

Darbuotojų organizacijomis suprantamos profesinės sąjungos ir jas vienijančios bei atstovaujančios organizacijos, darbdavių organizacijomis – įvairios darbdavius vienijančios ir juos atstovaujančios asociacijos.