2015 metais vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8.6. investiciniu prioritetu „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir siekiant skatinti Marijampolės miesto nevyriausybinių organizacijų bei verslo atstovų bendradarbiavimą, sprendžiant miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas, buvo inicijuotas Marijampolės miesto vietos veiklos grupės steigimas.

Po Marijampolės miesto VVG įsteigimo prasidėjo vietos plėtros strategijos kūrimo etapas. Marijampolėje esančios bendruomenės ir vietos verslai buvo įtraukti rengiant šį dokumentą, padėsiantį padidinti gyventojų užimtumą, sukurti platformas bendruomenėms įsilieti į vietos gyvenimą, išnaudoti vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Aktyviai įsitraukus vietos bendruomenei buvo  parengta ir patvirtina Marijampolės miesto vietos veiklos grupės strategija.

Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė” toliau koordinuoja teigimų pokyčių mieste kūrimą ir perėjo į kitą etapą – strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimą. Paprastai tariant, šių tiklsų įgyvendinimas  perduotas į Marijampolės bendruomenės į rankas. Mieste veikiančios organizacijos turi galimybę gauti finansavimą projektams, galintiems svariai prisidėti prie strategijoje keliamų uždavinių įgyvendinimo.