Ieškomas jauno verslo subjektas laikinam grūdų malūno perdavimui

UAB „KONSULTUS“ įgyvendindama projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0488 „Visuomenės verslumo ugdymas ir pagalba verslo pradžiai“ ieško jauno verslo subjektui, kuriam laikinai (iki 2 m. laikotarpiui) naudoti galėtų neatlygintinai perduoti grūdų malūną (EUROPEMILL INDUSTRIAL 600 MM W). Sąlygos įrangos perdavimui:
• Įrangą gaunantis fizinis asmuo negali būti ūkininkas
• Įrangą gaunantis fizinis arba juridinis asmuo turi veikti Marijampolės mieste
• Įrangą gaunantis fizinis asmuo turi veikti pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą ne ilgiau kaip 2 metus.
• Įrangą gaunantis juridinis asmuo turi būti įsteigtas ne anksčiau kaip prieš 2 metus.

Jei grūdų malimo malūnas prisidėtų prie Jūsų verslo pradžios susisiekite žemiau nurodytais kontaktais ir aptarsime bendradarbiavimo galimybes!

K.t. +370 698 18928, Žilvinas Gelgota, el. paštas zilvinas@konsultus.lt

«««««§§§»»»»»

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029m. projekto pristatymas

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“ Nr. 11-001-T-0039, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, parengė „Marijampolės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategiją“ (toliau – Strategija). Strategija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 įsakyme Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ nurodytus miestų vietos plėtros strategijų rengimo reikalavimus.

Numatoma, kad Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos rėmuose bus galima įgyvendinti projektus, apimančius socialinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimą socialiai pažeidžiamoms Marijampolės miesto gyventojų grupėms (neįgalieji, senjorai, vaikai su negalia ar iš nepasiturinčių šeimų, daugiavaikių šeimų nariai, kt. socialinę atskirtį patiriantys gyventojai), taip pat paslaugas ekonomiškai neaktyviems asmenims ir bedarbiams, susijusias su jų (re)integracija į darbo rinką, verslumo ugdymu. Į strategiją įtraukta nauja sritis – socialinių verslų rėmimas.

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė kviečia Marijampolės miesto gyventojus, visą bendruomenę bei suinteresuotus asmenis susipažinti su Strategijos projektu bei teikti savo pastebėjimus, pasiūlymus el. paštu marijampolesmvvg@gmail.com iki 2023 m. lapkričio 29 d.

Strategijos projekto pristatymas: Marijampolės_MVVG_VPS_pristatymas_2023-11-24

«««««§§§»»»»»

Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 20222–2023 m. atliko korupcijos rizikos veiksnių analizę miestų vietos veiklos grupių veiklos ir jų priežiūros srityse. Atsitiktine tvarka analizei buvo atrinktos 4 miestų vietos veiklos grupės – Skuodo, Marijampolės, Biržų ir Anykščių. Taip pat buvo vertinta Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) veikla miestų vietos veiklos grupių veiklos administravimo ir priežiūros srityse. Šios analizės tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir kitą su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu susijusią veiklą, siekiant nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus. Analizės ataskaita pateikta 2023 m. balandžio mėn. Atlikę analizę STT specialistai pateikė rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus miestų vietos veiklos grupėms ir VRM. Šie pasiūlymai padės sumažinti korupcijos rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę. Šiems pasiūlymams įgyvendinti suteiktas 1 metų laikotarpis.

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė, išanalizavo pateiktus pasiūlymus ir, siekdama ateityje sumažinti rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę, parengė rekomendacijų įgyvendinimo planą, su kuriuo galite susipažinti čia: Marijampolės MVVG Pasiūlymų lentelė

«««««§§§»»»»»

Kviečiame užpildyti apklausą „Marijampolės miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimas“

Apklausos rezultatai bus apibendrinti ir naudojami rengiant Marijampolės miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų strategiją pagal 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto ,,Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinį ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių” ir 4.9 uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.

Jūsų atsakymai padės MVVG nuspręsti, kokioms sritims tikslinga teikti paramą.

Anketa yra anoniminė. Analizėje bus naudojami apibendrinti anketos atsakymai.

Anketinė apklausa: https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1520029167/

«««««§§§»»»»»

Skirtas finansavimas Marijampolės miesto vietos veiklos grupės projekto „Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. rengimas“ įgyvendinimui

Projekto tikslas – Parengti Marijampolės miesto vietos plėtros strategiją, sudarant sąlygas vietos bendruomenės aktyviam įsitraukimui į vietos problemų sprendimą.
Projekto veikla: „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione.
Projekto poveiklė: Vietos plėtros strategijos parengimas.
Poveiklės aprašymas: Projekto metu numatoma parengti Marijampolės miesto vietos plėtros strategiją 2024 – 2029 m. VPS rengiama, vadovaujantis VPS rengimo ir atrankos taisyklėmis. Rengiant VPS numatoma: 1) vietos gyventojų internetinės apklausos vykdymas; 2) vietos bendruomenės įtraukimo renginių organizavimas (3 renginiai); 3) VPS dokumento parengimas.
Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. Parengtos BIVP strategijos – 1 vnt.;
2. Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas – 30 .
Projekto vertė 9 995,08 Eur, iš jų Europos sąjungos fondų lėšos 8 495,81 Eur.
Projekto veiklų vykdymo pabaiga – 2023-10-01

«««««§§§»»»»»

Marijampolės miesto vietos veiklos plėtros strategijos 2014-2020 m. rezultatų pristatymas bei kvietimas teikti idėjas ateities strategijai

Balandžio 12 d. „Mercure“ viešbučio konferencijų salėje vyko Marijampolės miesto vietos veiklos grupės organizuojamas renginys, kurio metu pristatyti vietos plėtros strategijos rezultatai, kalbėta apie socialines paslaugas Marijampolėje, dalyviai supažindinti su naujos strategijos ateities planais.

Strategijos projektai baigti įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 31 d. Strategijos vertė siekė 1,7 mln. Eur., jos pagalba įgyvendinti 23 projektai. Jų įgyvendinime dalyvavo 17 pareiškėjų kartu su partneriais iš daugiau nei 20 organizacijų.

2014-2020 m. strategijoje išskirti du tikslai – skatinti socialinę atskirtį patiriančių miesto gyventojų integraciją į visuomenę ir aktyvų įsitraukimą į darbo rinką. Nors prasidėjusi pandemija tapo iššūkiu, išsikelti tikslai įgyvendinti. Sėkmingai pavyko žmones nukreipti į darbo rinką, į 4 projektų veiklas įtraukti 210 jauno verslo subjektų. Beveik penktadalis t.y. apie 10 tūkst., gyventojų sudalyvavo projekto veiklose.

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė rengia naują vietos plėtros strategiją ir kviečia visas nevyriausybines organizacijas bei verslus teikti projektines idėjas. Iki šiol projektai sėkmingai prisidėjo prie efektyvesnės organizacijų veiklos ir paskatino bendradarbiavimą, to bus siekiama ir ateities strategijoje.

Siekiant pateikti idėją reikalinga užpildyti projektinės idėjos bei biudžeto formas. Dėl šių pildymo formų kreipkitės el. paštu marijampolesmvvg@gmail.com ar tel. +370 65 77 4265.

«««««§§§»»»»»

Kviečiame tapti Marijampolės miesto vietos veiklos grupės nariais

Kviečiame Marijampolės miesto nevyriausybines organizacijas, verslo įmones ir socialinių partnerių organizacijas tapti Marijampolės miesto vietos veiklos grupės nariais.

Norėdami tapti VVG nariu, turite pateikti:

  • Laisvos formos juridinio asmens vadovo prašymą tapti Marijampolės miesto vietos veiklos grupės nariu;
  • registravimo pažymėjimą;
  • juridinio nario sprendimą dėl stojimo į Marijampolės miesto vietos veiklos grupę ir įgaliojimą atstovauti.

Prašymus siųsti el. paštu marijampolesmvvg@gmail.com arba adresu Vytauto g.17, Marijampolė.
Telefonas pasiteiravimui 865774265.

«««««§§§»»»»»

Pristatyta Marijampolės miesto vietos veiklos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas tęsiasi. Aptariant veiklos įgyvendinimo ataskaitą už 2021 metus, pristatomi įgyvendinimo gerieji pavyzdžiai, pateikta informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą ataskaitiniu laikotarpiu, vykdytus mokymus bei kitas kompetencijų stiprinimo veiklas. Taip pat pristatyti visų 23 atrinktų vietos veiklos projektų eiga, veiksmams numatytų lėšų panaudojimas.

Mėtinėje ataskaitoje pasidžiaugta 5 skirtingų projektų pavyzdiniu nusimatytų veiklų įgyvendinimu. Per 2021-uosius Marijampolėje pradėtos organizuoti aktyvaus laisvalaikio ir sportinio užimtumo veiklos neįgaliesiems, įvairios išvykos, savišvietos užsiėmimai siekiant įtraukti socialinę atskirtį patiriančius žmones. Taip pat sėkmingai pradėtos įgyvendinti Marijampolės jaunimui, darbo šiuo metu neturintiems asmenims bei jauniems verslams skirtos veiklos.

Vertinant bendrus pasiektų rezultatų rodiklius – palankiausiai sekasi skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką. Tam pasiekti organizuotos veiklos, gerinančios neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, plėtotos savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvos.

Visą ataskaitą galite rasti ČIA

Marijampolės miesto vietos veiklos grupės informacija

«««««§§§»»»»»

Projekto prioritetas – pilnavertės asmenybės ugdymas socialinę atskirtį patiriančiose šeimose

VšĮ „Laimės sodas“ įgyvendina projektą „Pilnavertės asmenybės ugdymas socialinę atskirtį patiriančiose šeimose“, kurio metu visos veiklos bus skirtos gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti. Projekte dalyviai ugdys kompetencijas, teikiančias galimybę asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, sėkmingai tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, ugdys gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje, tuo pačiu projekte bus skatinama savanorystė. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, jam įgyvendinti skirta 33 213,80 Eur, o visa projekto vertė yra 35 910,00 Eur.

Dalis projekte numatytų veiklų jau planuojamos ir įgyvendinamos. Projekto metu bus teikiamos naujos paslaugos Marijampolėje, skirtos socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms (90-čiai asmenų), vykdant įvairias tikslinei grupei pritaikytas sociokultūrines veiklas padedančias šeimai integruotis į visuomenę: neuroedukacijos programos, kūrybinės veiklos, mokymai, seminarai, susitikimai- stovyklos.

Suorganizuotos įvairios sociokultūrinės veiklos leis tikslinės grupės atstovams įvairiapusiškai integruotis į visuomenę ir tuo pačiu leis sumažinti tikslinės grupės esamą socialinę atskirtį.

Dar vienas labai svarbus projekto poveikis yra savanorių paruošimas padėti projekte dalyvaujantiems asmenims. Savanoriai išklausys specialius mokymus.

Dvidešimt keturis mėnesius truksiančio projekto metu dalyviams ir savanoriams bus suteikta galimybė ugdyti kompetencijas, teikiančias asmeniui tapti aktyviu ir sėkmingu visuomenės nariu, pilnavertiškai veikti visuomenėje, bus siekiama padėti įgyti įgūdžius, kuriais jis galės tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

«««««§§§»»»»»

Kviečiame tapti Marijampolės miesto vietos veiklos grupės nariais

Kviečiame Marijampolės miesto nevyriausybines organizacijas, verslo įmones ir socialinių partnerių organizacijas tapti Marijampolės miesto vietos veiklos grupės nariais.

Norėdami tapti VVG nariu, turite pateikti:

  • Laisvos formos juridinio asmens vadovo prašymą tapti Marijampolės miesto vietos veiklos grupės nariu;
  • registravimo pažymėjimą;
  • juridinio nario sprendimą dėl stojimo į Marijampolės miesto vietos veiklos grupę ir įgaliojimą atstovauti.

Prašymus siųsti el. paštu marijampolesmvvg@gmail.com arba adresu Vytauto g.17, Marijampolė.
Telefonas pasiteiravimui 865774265.

«««««§§§»»»»»

Pandemija sulėtino projektų tempą, bet nesustabdė

Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgavo pagreitį. Aptariant veiklos ataskaitą už 2020 metus, apibendrinamas buvęs intensyvus paraiškų teikimo etapas, konsultacijos bei pandemijos sukelti iššūkiai. Pristatyti ir šiuo metu įgyvendinami 23 Europos socialinio fondo finansuojami projektai, kurie kuria pokyčius Marijampolės mieste.

Įgyvendinamų projektų tikslai yra įvairiapusiški, liečiantys skirtingas socialinio ir ekonominio gyvenimo sritis. Projektų veiklų siekiai išties skirtingi – nuo socialinės įtraukties didinimo, vaikų su negalia dienos centro pajėgumų išplėtojimo, kultūrinių renginių organizavimo, siekių įtraukti asmenis į savanorišką veiklą iki jaunų verslų konsultavimo, pagalbos suteikiant darbo priemones, kokybiškų informavimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimo kuriant verslus ar įsidarbinant.

Tikslams netrūksta ir ambicingų siekių, kurie savo apimtini darys poveikį visai socialinei sričiai.  Planuojama, kad net 644 asmenys dalyvaus nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su asmenimis turinčiais negalią, veiklose.

Įgyvendinant strategiją didelis dėmesys skiriamas ir savarankiškos veiklos kūrimo bei jaunimo verslumo didinimo iniciatyvoms. Įsipareigota pradėti net 45 naujus verslus. Lygiagrečiai vykdomuose kituose projektuose net 25 neaktyvūs darbingi gyventojai dalyvaus veiklose, siekiančiose gerinti įsidarbinimo galimybes. Šios veiklos apims susitikimus įmonėse ir profesijų pristatymus, konsultacijas įsidarbinant ir daug kitų veiklų.

„Iššūkių 2020 metais tikrai netrūko. Paskelbus karantiną, netekome galimybės organizuoti mokymus potencialiems trečiojo kvietimo pareiškėjams. Teko greitai persiorientuoti ir pagalbą bei konsultacijas maksimaliai teikti elektroninėmis priemonėmis, telefonu. Projektų rodikliai, kuriuos pareiškėjai planavo pasiekti fizinių susitikimų metu, taip pat perkėlė į elektroninius formatus arba į kitus periodus. Siekiant suvaldyti iššūkius komunikaciją suaktyvinome keliolika kartų, panašu, kad tai davė teigiamus rezultatus“ – komentuoja asociacijos „Marijampolės vietos veiklos grupės“ pirmininkė Ieva Vizgirdienė.

Įsibėgėjant 2021 metams pagrindiniai Marijampolės miesto vietos veiklos grupės tikslai yra prisidėti prie sklandaus strategijoje iškeltų tikslų siekimo, aktyviai konsultuoti projektų pareiškėjus ir dalyvauti bendradarbiavimo veiklose su kitų miestų vietos veiklos grupėmis.

Visą ataskaitą galite rasti ČIA

Marijampolės miesto vietos veiklos grupės informacija

  «««««§§§»»»»»

Projektu siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę

VšĮ „Intuitum“ įgyvendina projektą „(Su)gyventi su liga“, kuriuo siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per informacinių, terapinių, bendravimo veiklų plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, jam įgyvendinti skirta 37 377,25 Eur, o visa projekto vertė yra 40 627,45 Eur.

Dalis projekte numatytų veiklų jau planuojamos ir įgyvendinamos. Projektu bus plečiamas informacijos apie cukrinį diabetą, kitas ligas, kurios nematomos ir neakivaizdžios, tačiau vaikai ir šeimos su šiomis ligomis turi gyventi pilnavertį gyvenimą mūsų visuomenėje. Taip pat, bus vykdomos kūrybinės, neuroedukacinės veiklos, organizuojamos stovyklos, paskaitos apie ligos suvaldymą ir gyvenimą su ja, švietimo įstaigų bendruomenės ir neįgaliųjų ryšio ir integracijos stiprinimo veiklos.

Įgyvendinant projektą pagrindinis dėmesys bus nukreiptas į asmenis su negalia ir jų šeimų narius. Didžiausias dėmesys – vaikams su negalia, iš kurių didžioji dauguma serga cukriniu diabetu ar kitomis endokrininės sistemos ligomis, ir jų šeimos nariai. Projektu bus praplėstas veiklų, skirtų neįgaliems vaikams ir jų šeimų nariams spektras, informacijos laukas, šeimos galės integruotis į visuomenę per bendras veiklas, mažinančias šios grupės socialinę atskirtį, įtraukiant aktyvius vietos bendruomenės narius į savanorišką veiklą, dirbant su šeimomis, susiduriančiomis su liga.

Dvidešimt keturis mėnesius truksiančio projekto metu veiklas įgyvendinti padės 12 savanorių, kurie dalyvaus renginiuose, organizuos dalį veiklų, koordinuos dalyvių užimtumą pagal amžiaus grupes, padės projekto veiklų organizatoriams registruoti dalyvius, juos nukreipti, informuoti.

VšĮ „Intuitum“ atstovai tikisi, kad projektui pasibaigus dalies jo dalyvių socialinė atskirtis bus sumažėjusi – išmokus valdyti ligą, vaikai galės ilgiau pasilikti kitų asmenų priežiūroje, padidėjus visuomenės tolerancijai ir įstaigų bendruomenėms supratus, kaip elgtis, dėl sergančių vaikų įsiliejimo į būrelius, mokyklų bendruomenes tėvai galės pradėti dirbti, mokytis ar savanoriauti, lankytis renginiuose, įsilies į organizacijos, vienijančios cukriniu diabetu sergančių vaikų šeimas, veiklą.

 «««««§§§»»»»»

Leidinio „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“ pristatymas

Pristatytas interaktyvus leidinys „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“. Renginio metu taip pat vyko diskusija „Miestų bendruomenių potencialas, iššūkiai ir aktyvaus įsitraukimo galimybės planuojant pokyčius vietos ir regiono lygmeniu“, kurioje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Miestų Vietos veiklos grupių atstovai.

„Mus vienija bendras tikslas – efektyviai ir bendromis pastangomis siekti, kad bet kurioje savivaldybėje gyvenantys žmonės jaustųsi reikalingi ir būtų patenkinti savo bendruomene. Vietos bendruomenės, verslo atstovai, savivaldybių ir valstybės institucijos, kartu bendradarbiaudamos, gali nuveikti ypač daug, siekiant aukštesnės gyvenimo kokybės regionuose.

Esu įsitikinusi, kad ten, kur aktyvios bendruomenės ir vietos savivalda darniai dirba kartu, pasiekiami geriausi rezultatai – mums būtina nuolat ieškoti sąlyčio taškų ir stengtis atrasti geriausias bendradarbiavimo formas“ – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Su interaktyviu leidiniu „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“ susipažinti galite čia: /uploads/vrm/documents/files/Leidinys%20%E2%80%9EMiest%C5%B3%20bendruomeni%C5%B3%20projektai%202017-2021%E2%80%9C.pdf

«««««§§§»»»»»

Pradėtas įgyvendinti projektas „Visuomenės verslumo ugdymas ir pagalba verslo pradžiai“

 Įgyvendinamas projektas atitinka Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Skatinti aktyvių Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką“ 2.2 uždavinį „Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG“. Uždaviniu numatoma prisidėti prie poreikio Nr. 4 išdėstyto Marijampolės miesto vietos plėtros strategijoje t. y. „Verslumą skatinančių iniciatyvų ir priemonių savarankiškai veiklai pradėti suteikimas verslą ar savarankišką veiklą pradedantiems gyventojams“.

Projekto vykdytojas UAB „Konsultus“ 2020 m. lapkričio 26 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0488 „Visuomenės verslumo ugdymas ir pagalba verslo pradžiai“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – didinti ekonomiškai neaktyvių Marijampolės miesto gyventojų ir jauno verslo subjektų kompetencijas verslumo srityje ir sudaryti sąlygas jauno verslo plėtrai.

Projekto uždavinys – teikti pagalbą verslo pradžiai.

Projekto partneriai: Viešoji įstaiga Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“ ir VšĮ „Jaunimo ambasadoriai“.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami mokymai, konferencija, taip pat bus suteiktos priemonės reikalingos verslo pradžiai 17-ai jauno verslo subjektų.

Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Marijampolės miesto veiklos grupės informacija

 «««««§§§»»»»»

Pradėtas įgyvendinti projektas „Mokymų, verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams“

Įgyvendinamas projektas atitinka Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Skatinti aktyvių Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką“ 2.2 uždavinį „Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG“. Uždaviniu numatoma prisidėti prie poreikio Nr. 4 išdėstyto Marijampolės miesto vietos plėtros strategijoje t. y. „Verslumą skatinančių iniciatyvų ir priemonių savarankiškai veiklai pradėti suteikimas verslą ar savarankišką veiklą pradedantiems gyventojams“.

Projekto vykdytojas UAB „Konsultus“ 2020 m. spalio 29 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0384 „Mokymų, verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams“ įgyvendinimo sutartį. Projektą įgyvendinti padės Marijampolės vietos veiklos grupė.

Projekto tikslas – ugdyti ekonomiškai neaktyvių Marijampolės miesto gyventojų verslumo įgūdžius ir suteikti savarankiškas priemones verslo vystymui jauno verslo subjektams.
Projekto uždavinys – teikti pagalbą verslo pradžiai.
Projekto partneris: Marijampolės miesto vietos veiklos grupė.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami mokymai ir konsultacijos verslo plėtrai, taip pat bus suteiktos priemonės reikalingos verslo pradžiai 17-ai jauno verslo subjektų.
Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis.

Marijampolės miesto veiklos grupės informacija

«««««§§§»»»»»

Startavo dar vienas projetas – didins priklausomybes turinčių asmenų socialinę integraciją

Organizacija „SAMARIJA gailestingumo namai” pradėjo įgyvendinti projektą „PRIKLAUSOMYBES TURINČIŲ ASMENŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS DIDINIMAS” (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0352.)

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama didinti priklausomybes turinčių asmenų socialinę integraciją išplėtojant socialines paslaugas ir didinant jų prieinamumą žalingai vartojantiems psichoaktyvias medžiagas ir (ar) nuo jų priklausomiems asmenims, jų šeimų nariams, kuriant saugią pagalbą gyvenamojoje aplinkoje. Taip pat projekto metu motyvaciniame dienos centre „Pasirinkimas” bus organizuojamos įvairios sociokultūrinės veiklos. Projekto naudą gaus 161 tikslinės grupės atstovas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

 «««««§§§»»»»»

Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas kuria teigiamus pokyčius

Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį. Nevyriausybinės organizacijos ir įmonės teikė projektinius pasiūlymus aštuonių strategijos veiksmų įgyvendinimui. Kiekvienas veiksmas skirtas įgyvendinti vienam iš dviejų strategijos tikslų. Paprastai tariant, visi įgyvendinami projektai sieks strategijos tikslų ir gerins situaciją įvairiose srityse.
Projektiniai pasiūlymai buvo vertinami pagal atitikimą iš anksto apibrėžtiems kriterijams ir traukiami į siūlomų finansuoti projektų sąrašus. Daugelis iš VVG įvertintų projektinių pasiūlymų jau yra virtę konkrečiomis veiklomis, kurias finansuoja Europos socialinio fondo agentūra, kiti šiuo metu laukia sutarčių pasirašymo.

Iš viso pagal Vietos plėtros strategiją įgyvendinamų projektų Marijampolėje yra dvidešimt trys. Jų apimtys ir veiklos skirtingos, tačiau juos visus galima apjungti į dvi dideles grupes. Vieni projektai nukreipti į darbo vietų kūrimą, užimtumo skatinimą, verslumo stiprinimą, o antroji kryptis – socialinės integracijos skatinimas ir įvairių socialinių klausimų sprendimas.

Štai pavyzdžiui, nacionalinio susidomėjimo sulaukę projektai „Marijampolės ID: verslumas“, „Marijampolės ID: SMART“, „Marijampolės ID: gerosios patirties vizitai“ ir „Marijampolės ID: profesinis orientavimas“ skatina darbingų ekonomiškai neaktyvių, bedarbių integraciją į darbo rinką, bei ugdo visų Marijampolės gyventojų ir jauno verslo subjektų atstovų verslumo įgūdžius, skatina savarankiško verslo pradžią ir plėtrą Marijampolės mieste. Kito projekto „Pažink. Išmok. Patirk.“ tikslas – skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę vykdant sociokultūrines veiklas. Dar vienas socialinį pokytį darančio projekto pavyzdys – projektas „Mūsų saulytės“ ir jo tęsinys „Aktyvus pasaulis“, kuriais yra siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Neįgalių įvairaus amžiaus asmenų ir jų šeimos narių užimtumu bei socialine integracija rūpinasi ir kiti projektai: „Neįgaliųjų socialinės įtraukties skatinimas, didinant aktyvaus laisvalaikio ir savipagalbos galimybes“, „(SU)GYVENTI SU LIGA“, „Marijampolės žmonių su negalia socialinė integracija į visuomenę ir atskirties mažinimas per sporto ir kūno kultūrą“, „Neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“.

„Strategijoje esame numatę rodiklius, kuriuos norime pasiekti – dalyvių skaičius veiklose, ilgalaikis veiklų daromas poveikis (pvz. savanorių skaičiaus nevyriausybiniame sektoriuje augimas, dalyvių padėties darbo rinkoje pagerėjimas), įkurtų jaunų verslo subjektų skaičius ir kiti rodikliai, o jau pačios Marijampolės nevyriausybinės organizacijos, įmonės ir įstaigos su mūsų pagalba ėmėsi realizuoti strategijos tikslų įgyvendinimą labiausiai, jų matymu, pokyčio reikalingose miesto gyvenimo srityse“, – sako asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ vadovė Ieva Vizgirdienė.

Asociacijos vadovė aktyviai kviečia domėtis Marijampolės vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimu ir projektais, kuriuose į veiklas, kaip tikslinės grupės atstovai arba savanoriai, gali įsijungti visi kas tik nori ir kam aktualu. Informaciją apie įgyvendinamus projektus galima sekti socialinio tinklo Facebook paskyroje Marijampolės miesto vietos veiklos grupė arba internetinėje svetainėje www.marijampolesmmvvg.lt

                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

Verslumui stiprinti – mokymai ir kūrybiškumo stiprinimas

Viešoji įstaiga “Vardan tos” inicijuoja ir stiprina verslumo stiprinimą Marijampolės regione. Projekto “Jaunas. Verslus. Iniciatyvus” (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0302) metu bus organizuojami mokymui ir kūrybinės stovyklos jaunimui.

Organizacijos atstovai sako nuolat girdintys amokymų ir konsultacijų paslaugų trūkumą besikuriančiam verslui, asmenims turintiems verslo idėjų. Jų teigimu ypatingai su šia problematika susiduria jauni asmenys tarp 18 – 29 metų. Todėl šiuo Europos socialinio fondo finansuojamu projektu bus sprendžiama problematika, apimanti specifinės pagalbos jauniems, ekonomiškai neaktyviems asmenims, ketinantiems pradėti verslą, pagalbos generuojant verslo idėją, rengiant verslo planą ir verslo įgyvendinimo etapus, poreikį.

Projekto vertė paraiškoje: 39085,00 Eur, Prašomas finansavimas: 35958,20 Eur

                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

Atnaujintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus veiksmui 2.2.1.

Šis Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos veiksmas 2.2.1. „Verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams“ yra orientuotas į aktyvų Marijampolės miesto gyventojų skatinimą įsitraukti į darbo rinką.

Visas idėjas, siekius, tikslus, kurie gali virsti realiomis veiklomis teikite projektinių pasiūlymų forma iki 2020 m. liepos 10 d. dviem būdais:

  1. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. liepos 10 d. pašto žyma.
  2. Iki 2020 liepos 10 d. 16.30 val. Projektinio pasiūlymo originalą su priedais pristatyti adresu: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas).

Kvietimas-veiksmui-Nr. 2.2.1

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI STRATEGIJOS VEIKSMUI NR. 2.2.1.

                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

 
Informacija potencialiems projektų pareiškėjams Primename, kad paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus veiksmams Nr. 1.1.1., 2.1.1., 2.1.2. Informuojame, kad sustabdomas kvietimas veiksmui Nr.2.2.1 iki atskiro pranešimo.

Visas idėjas, siekius, tikslus, kurie gali virsti realiomis veiklomis teikite projektinių pasiūlymų forma iki 2020 m. gegužės 6 d. dviem būdais:

1. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. gegužės 6 d. pašto žyma.

2. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, dėl susiklosčiusios situacijos šalyje projektinius pasiūlymus galima teikti tokia tvarka: skenuotas projektinio pasiūlymo originalas su priedais ir projektinio pasiūlymo Word versija teikiami el. paštu marijampolesmvvg@gmail.com  iki 2020 gegužės 6 d. 24.00 val. Projektinio pasiūlymo originalą su priedais, pasibaigus karantinui, būtina pristatyti adresu: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas).

                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

Marijampolės miesto VVG aktualijos: Veiklos ataskaita, projektinių pasiūlymų vertinimas ir III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

Dar 2019 metais asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendindamas projektas „Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ įgavo pagreitį. Buvo paskelbti du kvietimai teikti projektinius pasiūlymus. Surengta eilė mokymų galimiems projektų pareiškėjams, vykdomos nuolatinės konsultacijos ir komunikacija vietos bendruomenei, aktyviai bendradarbiaujama su organizacijomis, savivalda bei vietos aktyvistais. Projekto įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Visos šios veiklos fiksuotos metinėje atskaitoje už 2019 metus, kurią organizacijos visuotinis narių susitikimas patvirtino 2020 m. kovo mėnesį. Ataskaitoje išsami informacija apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangą: veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius, rodiklių pasiekimą. Dokumente taip pat aptartos problemos, su kuriomis buvo susidurta per ataskaitinį laikotarpį. Pateikiama informacija apie miesto VVG narių pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, vykdytas veiklas ir viešinimo veiksmus. Bei informaciją apie vieną pagrindinių veiklų – miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais. Su dokumentu susipažinti galima asociacijos internetinėje svetainėje.

Taip pat svarbiu atskaitos tašku 2020 m. galima laikyti ir kovo mėnesį paskelbtus II kvietimo projektinių pasiūlymų rezultatus, jie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašus ir rezervinius vietos plėtros projektų sąrašus. Iš viso šiuo metu yra 13 projektinių pasiūlymų įtrauktų į vietos plėtros projektų sąrašus bei 2 projektai rezervinį sąrašą. Pirmojo kvietimo patvirtinti projektiniai pasiūlymai jau virto konkrečiomis veiklomis – net keturios organizacijos pasirašę sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir pradėję įgyvendinti projektus.

Pasak asociacijos „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ vadovės Ievos Vizgirdienės didelis konsultacijų skaičius tiek tiekiant projektinius pasiūlymus, tiek pradedant įgyvendinti parodė bendruomenės norą dalyvauti svarbiuose vietos pokyčiuose. Taip pat atskleidė didelį poreikį nuolatiniam informacijos teikimui ir konsultavimui iš asociacijos pusės siekiant palaikyti organizacijas įgyvendinant vietos strategijoje iškeltus tikslus. Vienu iš gerųjų pavydžių galima įvardinti ir M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo įgyvendinimą projektą „Sidabrinė linija Marijampolėje: socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pasitelkiant savanorius“. Projekto tikslas yra prisidėti prie socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės gyventojų – senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, prižiūrinčių sunkią negalią turintį šeimos narį – socialinės integracijos gerinimo, organizuojant jiems užimtumo veiklas bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, pritraukiant išorės savanorius. Asociacijos vadovė priduria, kad visi jau vykdomi ir būsimi projektai tikrai reikalingi ir vertingi vietos bendruomenei.

Aktualiausia informacija vietos bendruomenei šiuo metu yra tai, kad 2020 m. balandžio 2 d. paskelbtas jau trečiasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant: 1 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. 2 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.

III kvietimo projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. gegužės 6 d. 16.30 val. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. gegužės 6 d. pašto žyma.
Internetinėje svetainėje www.marijampolesmvvg.lt skiltyje DOKUMENTAI galima rasti kvietimus, dokumentų formas, Marijampolės miesto vietos plėtros strategiją, reikalavimus pareiškėjams ir kitą naudingą informaciją.

Galimi projektų pareiškėjai gali konsultuotis dėl projektinių pasiūlymų teikimo tel. nr.: +370 657 74 265 arba el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com. Daugiau informacijos: miesto www.marijampolesmvvg.lt      

                                                                                                                                      «««««§§§»»»»»

Paskelbtas III kvietimas teikti projektinius pasiūlymus

2020 m. balandžio 2 d. paskelbtas jau trečiasis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant: 1 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. 2 – ąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo kvietimu skelbiami trys kvietimai veiksmas, kurie nukreipti į  2 – ojo strategijos tikslo įgyvendinimą ir vienas veiksmas, pirmajam strategijos tikslui įgyvendinti.

Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. gegužės 6 d. 16.30 val. Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2020 m. gegužės 6 d. pašto žyma.

DOKUMENTUS RASITE SKILTYJE: DOKUMENTAI>>>KVIETIMAI TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

                                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė 2019 metais paskelbė du kvietimus teikti projektinius pasiūlymus, siekiant įgyvendinti Marijampolės miesto vietos veiklos strategiją. Šie du kvietimai apėmė du pagrindinius strategijos tikslus. Pirmojo kvietimo patvirtinti projektiniai pasiūlymai jau virto konkrečiomis veiklomis – net keturios organizacijos pasirašė sutartis su Europos socialinio fondo agentūra ir pradėjo įgyvendinti projektus. Antrojo kvietimo metu pateikti projektiniai pasiūlymai šiuo metu yra vertinami ir rezultatai bus paskelbti iki šių metų vasario mėnesio pabaigos.

Vieną, iš patvirtintų pirmojo kvietimo projektų, įgyvendina asociacija „Marijampolės Trečiojo amžiaus universitetas“. Projekto tikslas yra suteikti kokybiškas informavimo ir konsultavimo paslaugas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas ganant siekiant Marijampolės miesto bendruomenės socialinės integracijos augimo.

Taip pat sutartį su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė ir VšĮ „Visuomenės ir verslo plėtros institutas” ir pradėjo įgyvendinti projektą „Mūsų saulytės“. Pagrindinis šio projekto tikslas yra Padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą.

Trečiasis savo veiklas pradėjęs projektas yra „Sidabrinė linija“ Marijampolėje: socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pasitelkiant savanorius. Tai M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo įgyvendinamas projektas, siekiantis prisidėti prie socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės gyventojų – senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, prižiūrinčių sunkią negalią turintį šeimos narį – socialinės integracijos gerinimo, organizuojant jiems užimtumo veiklas bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, pritraukiant išorės savanorius.

Ketvirtuoju projektu siekiama Marijampolės mieste pasitelkiant savanorius mažinti senjorų ir neįgaliųjų socialinės atskirtį. Projektu „Savanorystė: garbinga ir naudinga“ planuojama suteikti naudą ne mažiau kaip 68 socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Primename, kad pirmasis Marijampolės miesto vietos plėtros Strategijos tikslas yra socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integracija į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas, o antrasis – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   «««««§§§»»»»»

DĖMESIO: Pratęsiamas II kvietimas teikti projektinius pasiūlymus iki 2020 sausio 2 d. 16.30 val. Konsultuotis  galite darbo dienomis 13.00 – 17.00 val. tel. nr.: +370 657 74265 arba Marijampolės miesto vietos veiklos grupės būstinėje: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas)

II Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus gerinančius gyvenimą Marijampolėje

Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ paskelbė II kvietimą teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį ir antrąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslus.

Pirmasis tikslas yra socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integracija į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas, antrasis – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.

Kvietimas paskelbtas pirmojo tikslo uždavinio, skirto organizuoti savanorystės principais grįstas užimtumo veiklas, veiksmams: (1.1.) „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“ ir (1.2.) „Sociokultūrinių veiklų, susijusių su senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų, pabėgėlių integracija į visuomenę, organizavimas.

Šiame Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etape bus pirmąkart teikiami projektiniai pasiūlymai, siekiant įgyvendinti antrąjį tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką. Jį sudaro du uždaviniai: (2.1.) „Organizuoti veiklas, gerinančias neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir bendradarbiavimą su kitų miestų VVG“ ir (2.2.) „Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG“.

Antrojo tikslo uždavinių veiksmuose laimėjus finansavimą bus galima vykdyti tokio pobūdžio veiklas: pagalbos įsitraukiant į darbo rinką teikimas ir profesinio mokymo organizavimas, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas neaktyviems darbingiems gyventojams, verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams ir verslumo skatinimo priemonių jauniems neaktyviems ir nedirbantiems asmenims įgyvendinimas bendradarbiaujant su kitų miestų VVG.

„Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį. Pirmojo kvietimo metu organizacijas kvietėme teikti paraiškas gerinančias socialinę situaciją mieste. Šiuo metu paskelbtas kvietimas apima ne tik socialinės aplinkos stiprinimą, jame ir kvietimas teikti projektinius pasiūlymus stiprinant verslumo aplinką. Tikiu, kad šiame etape išryškės ir jauno verslo poreikiai bei lūkesčiai, todėl kviečiu aktyviai dalyvauti konsultacijose ir teikti projektinius pasiūlymus, kurie galėtų padėti jauno verslo subjektams padaryti proveržį“, – sakė „Marijampolės miesto vietos veiklos grupės” pirmininkė Ieva Vizgirdienė. II kvietimo projektinius pasiūlymus bus galima teikti iki 2019 gruodžio 29 d.

Organizacijų pateikti projektiniai pasiūlymai bus vertinami ekspertų pagal paskelbtus atrankos kriterijus, pagal tai bus sudaromas siūlomų finansuoti projektų sąrašas, tvirtinamas Marijampolės miesto vietos veiklos grupės valdyboje. Atrinktų projektų pareiškėjai įgis teisę ne konkurso tvarka teikti paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai dėl atrinktų projektų finansavimo. Agentūra įvertins paraiškas ir priims galutinę išvadą: ar VVG atrinkti projektai yra tinkami finansuoti bei kokia didžiausia galima projektui skirti paramos lėšų suma.

Internetinėje svetainėje www.marijampolesmvvg.lt skiltyje DOKUMENTAI rasite kvietimus, dokumentų formas, strategiją, reikalavimus pareiškėjams ir kitą naudingą informaciją.

Galimi projektų pareiškėjai gali konsultuotis dėl projektinių pasiūlymų teikimo tiesiogiai su Marijampolės miesto vietos veiklos grupės atstovais.

Nemokami, jau treti šio kvietimo mokymai vyks gruodžio 6 d. 9 val., Vytauto g. 17, Marijampolė (Bendradarbystės centre „Spiečius“), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com Šie mokymai skirti aptarti konkrečias projektinių pasiūlymų idėjas, pradėti rengti projektinius pasiūlymus, aptarti galimas veiklas ir tinkamas išlaidas bei kitus galimiems pareiškėjams kylančius klausimus.

Daugiau informacijos tel. nr.: +370 657 74265 arba Marijampolės miesto vietos veiklos grupės būstinėje: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas)

«««««§§§»»»»»

Mokymai galimiems projektų pareiškėjams (2 kvietimas/2 tikslas)

Galimus projektų pareiškėjus kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavinius.

Nemokami, vieši mokymai vyks lapkričio 26 d. 9.00 val., Vytauto g. 17, Marijampolė (Bendradarbystės centras „Spiečius“), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

Šie mokymai orientuoti į organizacijas, norinčias teikti paraiškas – projektinius pasiūlymus įgyvendinti antrąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.

Šių mokymų metu gilinsimės į šiuos uždavinius ir veiksmus:
2 tikslo uždavinys 2.1. Organizuoti veiklas, gerinančias neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.1.1. Pagalbos įsitraukiant į darbo rinką teikimas ir profesinio mokymo organizavimas neaktyviems darbingiems gyventojams;
2.1.2. Konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas neaktyviems darbingiems gyventojams.
2 tikslo uždavinys 2.2. Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG.
Veiksmai:
2.2.1. Verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams;
2.2.2. Verslumo skatinimo priemonių jauniems neaktyviems ir nedirbantiems asmenims įgyvendinimas bendradarbiaujant su kitų miestų VVG

Daugiau informacijos: https://marijampolesmvvg.lt/kvietimai-teikti-projektinius-pasiulymus/

Projektiniai pasiūlymai bus priimami iki 2019 gruodžio 29 d.

                                                                                                                                      «««««§§§»»»»»

 

Patvirtinti pirmieji siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai

Marijampolės miesto VVG įvertino pirmojo kvietimo projektinius pasiūlymus ir įtraukė į vietos plėtros projektų sąrašus.

 1.1.Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius.

1.1.1.Veiksmas: „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 143 659,23 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 35 914,81 Eur.

1.2. Uždavinys: Plėsti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Veiksmas 1.2.1 „Socialinių paslaugų teikimas priklausomybes turintiems asmenims, siekiant reintegruoti į visuomenę“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 51483,20 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 51483,20Eur.

1.2.2. Veiksmas: 1.2.2 „Informacijos apie socialines ir kitas reikalingas paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“.

Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 20240,00 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 20240,0 Eur.

Visi pareiškėjai privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Ką tai reiškia? Kad įvertintų ir įtrauktų į vietos plėtros projektų sąrašus projektų rengėjai įgijo teisę ne konkurso tvarka teikti paraiškas Agentūrai dėl atrinktų projektų finansavimo. Agentūra įvertins paraiškas ir priims galutinę išvadą: 1) ar VVG atrinktas projektas yra tinkamas finansuoti; 2) kokia didžiausia galima projektui skirti paramos lėšų (ES ir VB) suma.

Informaciją ir sąrašus peržiūrėti galite ČIA

                                                                                                                                      «««««§§§»»»»»

Atnaujinta Projektų finansavimo pagal priemones reikalavimų atmintinė

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas (toliau – Departamentas) ir įgyvendinančioji institucija sulaukia klausimų iš vietos veiklos grupių dėl Aprašų nuostatų, reglamentuojančių atskirų pagal Aprašus remiamų veiklų finansavimą, taikymo, taip pat pastebėjimų, kad vietos veiklos grupėms ir vietos plėtros projektų pareiškėjams yra sudėtinga skaityti Aprašus ir rengti projektinius pasiūlymus, paraiškas dėl to, kad Aprašuose gausu nuorodų į kitus dokumentus (teisės aktus, tyrimų ataskaitas ir pan.), daug nuostatų, kuriomis apibrėžiami atskirų veiklų ir su jų vykdymu susijusių išlaidų finansavimo ribojimai.
Siekdamas palengvinti pareiškėjams ir vietos veiklos grupėms projektinių pasiūlymų rengimo, vertinimo ir paraiškų rengimo procesą, Departamentas parengė Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo projektų reikalavimų atmintinę (toliau – Atmintinė). Atmintine siekiama Aprašų reikalavimus pagal Aprašus remiamoms veikloms ir tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms pateikti naudojimui patogesne forma. Atmintinė nepakeičia Aprašų, o yra tik pagalbinis dokumentas.

Atmintinėje pateikiama esminė informacija, reikalinga rengiant projektinius pasiūlymus, paraiškas. Parsiųsti galite čia: Projektų finansavimo pagal priemones reikalavimų atmintinė

                                                                                                                                               «««««§§§»»»»»

Registracija pagalbai jauniems verslo subjektams ir naujiems verslams kurtis

Vienas iš Marijampolės miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamoje Marijampolės vietos plėtros strategijoje numatytų tikslų – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.
2019 m. birželio mėn. bus teikiami projektiniai pasiūlymai, skirti plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas. Šiuose projektuose naudos gavėjais galės tapti jauno verslo subjektai* ir verslai, kurie įsisteigs projektų įgyvendinimo metu. Projektų įgyvendinimo metu potencialūs verslininkai ir jauno verslo subjektai* galės gauti įvairias paslaugas:
– Konsultacijas;
– Mentorystę;
– Mokymus;
– Pagalbą finansuojant reikalingas priemones.
Kviečiame registruotis jauno verslo subjektus* bei fizinius asmenis, kurie planuoja įsteigti verslą per artimiausius trejus metus. Prašome įvardyti galimus poreikius, finansuotinas priemones. Pagal pateiktą informaciją pakviesime į konsultacijas, įtrauksime kaip naudos gavėjus į projektus.
Dalyvaukite projektinėje veikloje kaip naudos gavėjai, kurkite ir plėtokite naujus verslus, realizuokite savo svajones!

Registracija šioje nuorodoje >>>

Daugiau info:
-Telefonu: +370 657 74265
-FB: https://www.facebook.com/Marijampolesmiestovietosveiklosgrupe
-Marijampolės miesto vietos veiklos grupės būstinėje: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas)
-Internetu: www.marijampolesmvvg.lt

                                                                                                                                            «««««§§§»»»»»

Vidaus reikalų ministerija pateikia svarbią informaciją: 

informuojame, kad vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-570 „Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Įsakymas) paskelbtas teisės aktų registre (TAR). Įsakymas įsigaliojo 2019 m. birželio 26 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad521430970c11e9ae2e9d61b1f977b3). Įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo bus paskelbtas artimiausiomis dienomis.
Projektų finansavimo sąlygų aprašų (toliau – PFSA) pakeitimai atlikti atsižvelgiant į UAB „BGI Consulting“ atlikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo pažangos vertinimo rekomendacijas dėl priemonių – Nr. 08.6.1–ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1–ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau kartu – Priemonės) finansavimo sąlygų tobulinimo. Derinat Įsakymų projektus dėl PFSA pakeitimo, taip pat atsižvelgta į VšĮ Europos socialinio fondo agentūros 2019 m. gegužės 31 d. raštu Nr. SB-2019-00457 ir Miestų VVG tinklo 2019 m. gegužės 31 d. raštu Nr. S1 pateiktas pastabas ir pasiūlymus (Derinimo pažymos pridedamos).
Atlikti PFSA pakeitimai:
1. Priemonės papildytos nauja remiama veikla „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas“ ir nustatoma, kad šios veiklos tikslinė grupė yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai. Šiais pakeitimais sudaroma galimybė Priemonių lėšomis finansuoti gyventojų socialinei atskirčiai mažinti skirtas vietos plėtros projektų veiklas, kuriose dalyvauja ne tik socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, bet ir kiti bendruomenės nariai, taip mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje ir skatinant bendruomeniškumą.
2. Praplėsta Priemonių galimų pareiškėjų grupė, įtraukiant ir besiribojančių teritorijų juridinius asmenis (taip pat vietos plėtros strategijos įgyvendinimo besiribojančioje teritorijoje veiklą vykdančius juridinio asmens filialus, atstovybes).
3. Įtrauktas naujas Priemonių įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklis P.N.921 „Suteiktos konsultacijos“ ir nustatomas šio rodiklio skaičiavimo aprašas. Poreikis nustatyti papildomą Priemonių stebėsenos rodiklį atsirado siekiant spręsti problemą, kylančią įgyvendinant tokius projektus, kurie apima socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas ir kurių tikslinė grupė – asmenys iš socialiai jautrių grupių (pvz., priklausomybės ligomis sergantys asmenys ar jų šeimos nariai). Tokie asmenys dažnai vengia paslaugą teikiančiam darbuotojui (su kuriuo jie paprastai bendrauja trumpą laiką) atskleisti savo tapatybę dėl jaučiamos gėdos, visuomenėje vyraujančių stigmų ir baimės būti pasmerktiems, todėl projektų vykdytojai susiduria su sunkumais pritraukiant tokius asmenis į projektų veiklas ir (ar) neturi galimybių užtikrinti, kad projektų dalyviai pildydami dalyvio anketą nurodys teisingus duomenis apie save.
4. Įsakymų projektų nuostatomis sudaryta galimybė projektuose, kurie apima tik socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas, nesiekti stebėsenos rodiklio ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, jeigu projektu yra siekiama rodiklio P.N.921 „Suteiktos konsultacijos“. Projektų, kuriais nebus siekiama rodiklio ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, dalyviams nebus keliamas reikalavimas užpildyti dalyvio anketos formą, pateikiant apie save jautrius asmens duomenis.
5. Palengvinamos projektų veiklų, atitinkančių Priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų[1] 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, finansavimo sąlygos – pagal teikiamų derinti Įsakymų projektų nuostatas iš Vidaus reikalų ministerijos projektui skiriamo finansavimo lėšų galės būti apmokamos projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (taip pat projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis išlaidos) ir paslaugų teikimo pagal projekto vykdytojo (pareiškėjo) ir (ar) partnerio (-ių) su išorės paslaugų teikėju (-ais) sudarytą (-as) paslaugų teikimo sutartį (-is) išlaidos, jeigu į tokių projekto veiklų vykdymą bus įtraukti savanoriai.
6. Atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.

LR VRM informacija

                                                                                                                             «««««§§§»»»»»

PASKELBTAS PIRMASIS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, VISĄ INFORMACIJĄ APIE KVIETIMĄ RASITE ČIA: https://marijampolesmvvg.lt/kvietimai-teikti-projektinius-pasiulymus/ 

                                                                                                                          «««««§§§»»»»»

Skelbiama jau tretieji mokymai galimiems projektų pareiškėjams. Galimus projektų pareiškėjus, partnerius kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavius. Vieši mokymai vyks: birželio 5 d. 8.30 val. J.Jablonskio g.2, Marijampolė (Marijampolės krašto samariečių bendrijos salėje), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

Šie mokymai  orientuoti į organizacijas norinčias teikti paraiškas – projektinius pasiūlymus įgyvendinti pirmąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą – socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas.

Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos pirmojo tikslo vienas iš uždavinių yra organizuoti savanorystės principais grįstas užimtumo veiklas, pavyzdžiui, pritraukiant išorės savanorius įgyvendinti veiklas skatinančias socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją. Taip pat inicijuoti sociokultūrinių veiklas, susijusias su senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų, pabėgėlių integracija į visuomenę.

Antrasis uždavinys – plėsti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, nevyriausybinės organizacijos bus pakviestos teikti socialines paslaugas priklausomybes turintiems asmenims, siekiant reintegruoti juos į visuomenę. Dar viena svarbi veiklos kryptis bus informacijos apie socialines ir kitas reikalingas paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

«««««§§§»»»»»

Skelbiama jau antri mokymai galimiems projektų pareiškėjams. Galimus projektų pareiškėjus kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavius. Vieša konsultacija ir mokymai vyks: gegužės 21 d. 8.30 val. J.Jablonskio g.2, Marijampolė (Marijampolės krašto samariečių bendrijos salėje), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

 

                                       «««««§§§»»»»»

Mokymai galimiems projektų pareiškėjams. Galimus projektų pareiškėjus kviečiame konsultuotis apie paraiškų teikimą, reikalavimus, dokumentus, kvietimo tikslus ir uždavius. Vieša konsultacija ir mokymai vyks: gegužės 15 d. 8.30 val. J.Jablonskio g.2, Marijampolė (Marijampolės krašto samariečių bendrijos salėje), registracija ir info el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com

                                     «««««§§§»»»»»

 
 

Gegužę bus skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymas. Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ gegužės 10 d. paskelbs kvietimus teikti projektinius pasiūlymus įgyvendinant pirmąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslą –socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integraciją į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. Paprastai tariant, strategijose keliamų tikslų įgyvendinimas bus perduotas į Marijampolės bendruomenės į rankas. Mieste veikiančios organizacijos turės galimybę gauti finansavimą projektams, galintiems prisidėti prie strategijoje keliamų uždavinių įgyvendinimo.

Skaitykite plačiau: http://www.marijampolieciai.lt/naujienos/9426-gegu-bus-skelbiamas-kvietimas-teikti-projektinius-pasilymas

                                                                                                                                               «««««§§§»»»»»

 

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė kviečia į Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos pristatymą. Informacinio renginio metu bus pristatoma ne tik strategijoje numatyti tikslai, priemonės,rodikliai, bet ir išankstiniai projektų kvietimų reikalavimai pareiškėjams, dalyviams ir kt. Taip pat bus galima konsultuotis ir aptarti jau turimas idėjas. 

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijoje numatytos priemonės, pagal kurias bus galima įgyvendinti kelias dešimtis projektų siekiant gerinti Marijampolėje gyvenančių įvairių socialinių grupių aplinką. Toks poreikis iškilo susitikimų su Marijampolės miesto gyventojais, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos savivaldos atstovais. 

Skaitykite plačiau: http://www.marijampolieciai.lt/naujienos/9409-informacinis-renginys-marijampolje-galimiems-projekt-pareikjams