ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI finansuojami Europos socialinio fondo:

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Mūsų saulytės
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0127
Projekto vertė paraiškoje: 59 210,00 Eur
Prašomas finansavimas: 54 473,20 Eur
Projektu Mūsų saulytės yra siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Taip pat bus gyventojų savanoriškos veiklos vaikų su negalia dienos centre skatinimas, savanorystės atlikimo organizavimas ir savanorių apmokymai dirbti vaikų su negalia dienos centre. Šiuo metu Marijampolėje Dauno sindromą turintiems vaikams nėra sudarytos galimybės dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose vietos bendruomenėje, didžioji dalis šeimų, turinčių vaikus su Dauno sindromu, tokiomis veiklomis rūpinasi savarankiškai, dažnu atveju vyksta į didesnius miestus, kuriuose yra pritaikyta infrastruktūra ir yra išplėtotos paslaugos sociokultūrinių veiklų organizavimui. Projekto metu apie 40-čiai vaikų su negalia, iš kurių didžioji dauguma turi Dauno sindromą, ir jų šeimos nariams (apie 110 asmenų) bus sukurta nauja erdvė Marijampolėje – vaikų su negalia dienos centras, kuriame bus vykdomos įvairios tikslinei grupei pritaikytos sociokultūrinės veiklos, padedančios integruotis į visuomenę, įtraukiant projekto metu specialius mokymo kursus išklausiusius savanorius. Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: asociacija Suvalkijos saulytės Marijampolės jaunimo organizacijų taryba Apskritas stalas ir Marijampolės trečiojo amžiaus universitetu.

Vykdytojas: Marijampolės krašto samariečių bendrija
Pavadinimas: „Savanorystė: garbinga ir naudinga“
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0114
Projekto vertė paraiškoje: 39 037,83 Eur
Prašomas finansavimas: 35 914,80 Eur
Projekto tikslas – senjorų ir neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimas Marijampolės mieste pasitelkiant savanorius. Projekto tikslo bus siekiama teikiant pagalbos į namus paslaugas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims, organizuojant individualius bei grupinius užsiėmimus bei įtraukiant į pagalbos namuose paslaugų teikimą projekto metu apmokytus savanorius. Projekto tikslinė grupė – neįgalieji, senyvo amžiaus Marijampolės gyventojai ir savanoriai. Projekto naudą gaus 92 tikslinės grupės asmenys.
Planuojami projekto rezultatai:
Suteikta 1260 val. socialinių paslaugų namuose.
Suorganizuota 32 val. trukmės savanorių rengimo mokymai (2 grupės (7 ir 10 asmenų grupėje).
Parengta 17 savanorių, nepriklausančių pareiškėjo ar partnerio organizacijai teikti pagalbos namuose paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
Suorganizuota 120 grupiniai užsiėmimai (1 val. trukmės 1 užsiėmimas).
Suorganizuoti 270 individualūs užsiėmimai (1 val. trukmės 1 užsiėmimas).

Vykdytojas: Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas
Pavadinimas: Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0112
Projekto vertė paraiškoje: 22 000,00 Eur
Prašomas finansavimas: 20 240,00 Eur
Remiantis Marijampolės miesto vietos veiklos grupės teritorijos analizės, Marijampolės savivaldybės statistikos bei Lietuvos statistikos departamento duomenimis įžvelgiama išvada, kad Marijampolės mieste egzistuoja įvairių socialinių ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, tačiau žinojimas apie šias paslaugas ir naudojimasis jomis nėra pakankama efektyvus. Todėl projekto „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas” tikslas – suteikti kokybiškas informavimo ir konsultavimo paslaugas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Projekto metu bus įgyvendinamos trys pagrindinės veiklos:1. Informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems per internetinę platformą, kurioje aiškiai, patogiai ir nuosekliai bus pateikiama informacija apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas;2. Renginiai – informaciniai pristatymai socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir kitiems suinteresuotiems asmenims pristatant projekto tikslą, veiklas, rezultatus, sukurtą informacinę platformą ir galimybes viešinti socialines pasl3. Individualus informavimas, konsultavimas bei tarpininkavimas socialinę paskirtį patiriantiems asmenims, šias paslaugas gaunant. Pagrindiniai siekiami projekto rezultatai – sukurta internetinė platforma, kurioje būtų pateikiama informacija apie įvairių organizacijų vykdomas veiklas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, su galimybe informaciją ir konsultacijas tikslinei grupei gauti nuotoliniu būdu, platformos galimybės pristatytos 2 reginiuose, suteiktos individualios konsultacijos apie galimybes gauti įvairias socialines paslaugas ne mažiau nei 20 projekto dalyvių, tikslinės grupės narių.

Vykdytojas M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas
Pavadinimas „Sidabrinė linija“ Marijampolėje: socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pasitelkiant savanorius
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0085
Projekto vertė paraiškoje: 38 010,96 Eur
Prašomas finansavimas: 34 969,09 Eur
Dėl Marijampolėje kaip ir visoje Lietuvoje gilėjančių demografinių problemų (mažėjančios ir sparčiai senėjančios populiacijos), ženkliai didėja socialinę atskirtį ir vienišumą patiriančių asmenų dalis. Šiuo projektu atkreipiame dėmesį į senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, prižiūrinčių sunkią negalią turintį šeimos narį vienišumą kaip į problemą, turinčią labai rimtų padarinių žmonių fizinei ir psichikos sveikatai bei gerovei. Siekdami prisidėti prie šios problemos sprendimo ir mažinti tikslinių grupių socialinę atskirtį, šiuo projektu organizuosime užimtumo veiklas bei socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, pritraukiant išorės savanorius. Įgyvendinant projektą Marijampolėje bus vykdomos šios veiklos, tiesiogiai prisidedančios prie tikslinių grupių padėties pagerinimo:1. informaciniai-kultūriniai renginiai su koncertine programa, edukacija ir vakaronėmis tikslinėms grupėms ir miesto bendruomenei;2. edukaciniai – savanorių atrankos renginiai viešojoje bibliotekoje pagal temas: sveiko ir aktyvaus senėjimo skatinimas, senyvų žmonių pilietiškumo, teisių ir interesų gynimo įgūdžių ugdymas, taikant meno terapijos metodus; 3. užimtumo veiklos viešojoje bibliotekoje: biblioterapijos užsiėmimai, antrinio dizaino dirbtuvės, „Sidabrinės linijos“ senatvei draugiškos aplinkos aktyvistų klubo susitikimai;4. savanorių mokymai ir savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas;5. draugystės, bendravimo ir pagalbos „Sidabrinės linijos“ telefonu teikimas. Numatomi rezultatai: – suorganizuotos tęstinės kultūrinės, edukacinės, užimtumo veiklos 90 tikslinių grupių atstovų ir bendruomenės narių;- atrinkta, apmokyta ir į projekto veiklas įtraukta 30 savanorių;- suteiktos „Sidabrinės linijos“ paslaugos 30 tikslinių grupės atstovų. Numatomi pasiekti šie dalyvių situacijos teigiami pokyčiai:- sumažėjusi socialinė atskirtis ir vienišumas;- patobulinti pilietiškumo, žmogaus teisių gynimo, socialinės atsakomybės įgūdžiai;- pagerėjusi emocinė savijauta.

Vykdytojas: Marijampolės krašto samariečių bendrija
Pavadinimas: Pažink. Išmok. Patirk.
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0160
Projekto vertė paraiškoje: 56 355,14 Eur
Prašomas finansavimas: 51 846,73 Eur
Projekto tikslas: Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę vykdant sociokultūrines veiklas. Projekto tikslo bus siekiama organizuojant šias sociokultūrines veiklas: • 8 kelionės;• 4 boulingo varžybos;• 48 meniniai užsiėmimai;• 48 kulinarijos pamokos;• 96 siuvimo pamokos;• 24 kosmetikos gaminimo pamokos;• 48 papuošalų gaminimo pamokos;• 10 dekoracijų gaminimo užsiėmimai.

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Marijampolės karjera: gerosios patirties vizitai
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0279
Projekto vertė paraiškoje: 19 150,00 Eur
Prašomas finansavimas: 17 618,00 Eur
Projektas „Marijampolės ID: gerosios patirties vizitai“ skatina darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų verslumo ugdymą bei savarankiško verslo pradžią Marijampolės mieste. Projekto metu bus organizuojami 3 pažintiniai gerosios praktikos vizitai į kitus Lietuvos regionus: Druskininkus, Kėdainius ir Biržus , siekiant sužinoti gerąsias verslo pradžios ir plėtros patirtis iš sėkmingų pavyzdžių, o tuo pačiu ugdant bendruosius projekto dalyvių gebėjimus verslumo srityje, siekiant paskatinti juos pradėti savarankišką verslą bei pagerinti savo padėtį darbo rinkoje. Projektą planuojama įgyvendinti kartu su partneriais: Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“, kuri bus atsakinga už projekte savanoriaujančių jaunuolių veiklas, viešąja įstaiga „Lispa“, kuri bus atsakinga už jaunuolių, norinčių susipažinti ir įgyti verslumo patirties inžinerijos srityje, įtraukimą bei Kalvarijos miesto vietos veiklos grupe, su kuria bus kuriamas ir palaikomas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas, kurio pagalba bus lanksčiais ryšiais bendrai veiklai suvienytos bendrus tikslus turinčios organizacijos bei asmenys, ir šio tinklo pagalba bus galima dalytis informacija, žiniomis, patirtimi ir kitais būdais telktis dėl projekto veiklų įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimo trukmė norint pasiekti užsibrėžtą tikslą ir uždavinius yra 24 mėnesiai.

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Marijampolės ID: profesinis orientavimas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0280
Projekto vertė paraiškoje: 39 085,00 Eur
Prašomas finansavimas: 35 958,20 Eur
Projektu „Marijampolės ID: profesinis orientavimas“ jauniems darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims ir bedarbiams bus organizuojamos 3 bendrųjų įgūdžių profesinio orientavimo srityje mokymo stovyklos ir 25 profesinio orientavimo užsiėmimai, tokiu būdu kompleksiškai siekiant pagerinti šių Marijampolės bendruomenės narių padėtį darbo rinkoje, raginant jaunimą pradėti savarankišką verslo veiklą bei gerinant jaunimo suvokimą apie savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Marijampolės ID: verslumas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0281
Projekto vertė paraiškoje: 202 966,50 Eur
Prašomas finansavimas: 186 729,18 Eur
Projektas „Marijampolės ID: verslumas“ skatina darbingų ekonomiškai neaktyvių, bedarbių bei jauno verslo subjektų atstovų verslumo ugdymą bei savarankiško verslo pradžią ir plėtrą Marijampolės mieste. Projekto metu bus organizuojama verslumo mokykla bei bendrųjų įgūdžių mokymai darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims, siekiant jiems suteikti bendrųjų įgūdžių kompetencijas, ugdančias verslumo gebėjimus, bus organizuojami pažintiniai gerosios praktikos vizitai į kitus Lietuvos regionus, siekiant sužinoti gerąsias verslo pradžios ir plėtros patirtis iš sėkmingų pavyzdžių, gyventojams bus teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos, siekiant paskatinti juos pradėti savarankišką verslą, bus teikiama pagalba: konsultacijos ir darbo priemonės, jauno verslo subjektams. Projekto veiklų trukmė numatytam tikslui ir uždaviniams pasiekti yra 24 mėnesiai.

Vykdytojas: Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubas „Siekis“
Pavadinimas: Marijampolės žmonių su negalia socialinė integracija į visuomenę ir atskirties mažinimas per sporto ir kūno kultūrą
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0284
Projekto vertė paraiškoje: 39 293,47 Eur
Prašomas finansavimas: 36 150,00 Eur
Projektu siekiama užtikrinti vienodas sąlygas su sveikaisiais, žmonėms su negalia lavinti sportinius ir socialinius gebėjimus per aktyvų sportą ir kūno kultūrą, šviesti visuomenę apie neįgaliųjų integraciją per sportą ir kūno kultūrą. Bus organizuojamos 12 neįgaliųjų sporto varžybų ir forumas, siekiant neįgaliųjų integracijos ir jų fizinių, dvasinių įgūdžių stiprinimo per sportą ir kūno kultūrą. Projekto veiklose dalyvaus socialinę atskirtį patiriantys neįgalūs asmenys, gyvenantys Marijampolės mieste. Projekto veiklose dalyvaus 90 tikslinės grupės asmenų ( iš jų 75 neįgalūs) ir 16 savanorių.

Vykdytojas: Marijampolės specialieji socialinės globos namai
Pavadinimas: Neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0293
Projekto vertė paraiškoje: 60 338,05 Eur
Prašomas finansavimas: 55 511,01 Eur
Projektu siekiama išplėtoti sociokultūrinių paslaugų teikimą ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems Marijampolės miesto gyventojams. Projekto metu bus organizuojamos užimtumo pažintinės veiklos (18 programų, 538 val.) Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, taip pat tikslinės grupės atstovams organizuojamos edukacinės išvykos (7), pažintinės ekskursijos (3), paskaitos sveikatinimo tema (5), garso terapijos užsiėmimai (12), jogos užsiėmimai (22), 480 val. užsiėmimų Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centre „Židinys“. Projekto veiklose dalyvaus socialinę atskirtį patiriantys neįgalūs asmenys, gyvenantys Marijampolės mieste. Projekto veiklose dalyvaus 130 tikslinės grupės asmenų, iš kurių 71 negalią turintis asmuo ir 16 savanorių.

Vykdytojas: VšĮ „Vardan tos“
Pavadinimas: Jaunas.Verslus.Iniciatyvus.
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0302
Projekto vertė paraiškoje: 39 085,00 Eur
Prašomas finansavimas: 35 958,20 Eur
Projektu „Jaunas.Verslus.Iniciatyvus“ siekiama skatinti jaunimo verslumą Marijampolės mieste, suteikiant galimybę įgyti verslo pradžiai ir vystymui reikalingų žinių mokymų metu. Projekto tikslinė grupė 52 jauni (18-29 m.) asmenys, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs. Projektu siekiama šiuos asmenis paskatinti imtis ekonominės veiklos (konkrečiai – savo verslo įkūrimo) ir užtikrinti jiems mentorystės prieinamumo galimybę verslo pradžioje. Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:1. Mokymai neaktyviems darbingiems 18-29 m. asmenims.

Vykdytojas: Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Aktyvus pasaulis
Nr. Viešoji įstaiga Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Projekto vertė paraiškoje: 60 338,05 Eur
Prašomas finansavimas: 55 511,01 Eur
Projektu „Aktyvus pasaulis“ yra siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per vaikų su negalia dienos centro plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Taip pat bus gyventojų savanoriškos veiklos vaikų su negalia dienos centre skatinimas, savanorystės atlikimo organizavimas ir savanorių apmokymai dirbti vaikų su negalia dienos centre. Šiuo metu Marijampolėje negalią turintiems asmenims nėra išplėtotos galimybės dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose vietos bendruomenėje, didžioji dalis šeimų, turinčių neįgalių giminaičių, tokiomis veiklomis rūpinasi savarankiškai, dažnu atveju vyksta į didesnius miestus, kuriuose yra pritaikyta infrastruktūra ir yra išplėtotos paslaugos sociokultūrinių veiklų organizavimui. Projekto metu bus siekiama įtraukti per 70 neįgaliųjų asmenų ir maždaug tiek pat jų šeimos narių į įvairias sociokultūrines veiklas, skatinančias socialinius ir kūrybiškumo įgūdžius. Projekto metu vykdomos veiklos: komunikacijos įgūdžių gerinimas, sveikatingumo užsiėmimai, kaniterapijos užsiėmimai, dienos stovyklos, dailės ir muzikos terapijos bei įvairūs meniniai – kūrybiniai užsiėmimai, padėsiantys integruotis į visuomenę, įtraukiant projekto metu specialius mokymo kursus išklausiusius savanorius. Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: asociacija „Suvalkijos saulytės“, Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubu „Siekis“ ir Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“. Projekto trukmė yra 24 mėnesiai.

Vykdytojas: Viešosios įstaigos „Profesijų spektras” Marijampolės filialas
Pavadinimas: Ateities profesinė sėkmė prasideda šiandien
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0313
Projekto vertė paraiškoje: 35 958,20 Eur
Prašomas finansavimas: 35 958,20 Eur
Projekto tikslas: Skatinti neaktyvių, darbingų Marijampolės miesto gyventojų užimtumą, suteikiant jiems profesinius įgūdžius, paklausius darbo rinkai. Projekto metu bus visapusiškai įvertinti 36 asmenų poreikiai, specialistų pagalba jiems suformuoti profesiniai įgūdžiai, bei Marijampolės miesto gyventojams teikiama pagalba įsitraukiant į darbo rinką. Siekiami rezultatai: iki projekto pabaigos 36 dalyviams, iš jų 16 dalyvių 18-29 m. amžiaus, suteikti profesiniai įgūdžiai; po projekto pabaigos 16 projekto veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerės.

Vykdytojas: SAMARIJA gailestingumo namai
Pavadinimas: Priklausomybes turinčių asmenų socialinės integracijos didinimas
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0352
Projekto vertė paraiškoje: 55 959,36 Eur
Prašomas finansavimas: 51 478,91 Eur
Projekto tikslas: Projekto tikslas yra didinti priklausomybes turinčių asmenų socialinę integraciją išplėtojant socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą žalingai vartojantiems psichoaktyvias medžiagas ir (ar) nuo jų priklausomiems asmenims, jų šeimų nariams, kuriant saugią pagalbą gyvenamojoje aplinkoje. Projekto metu bus sukurta nauja socialinė paslauga Marijampolės mieste – parengti socialiniai mentoriai, kurie savanoriškais pagrindais vykdys savipagalbos grupių užsiėmimus su tikslinės grupės nariais. Taip pat projekto metu motyvaciniame dienos centre „Pasirinkimas” bus organizuojamos įvairios sociokultūrinės veiklos. Projekto naudą gaus 161 tikslinės grupės atstovas.

Vykdytojas: UAB „Konsultus”
Pavadinimas: Mokymų, verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams
Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0384
Projekto vertė paraiškoje: 202 966,50 Eur
Prašomas finansavimas: 186 729,18 Eur
Projekto tikslas: Ugdyti ekonomiškai neaktyvių Marijampolės miesto gyventojų verslumo įgūdžius ir suteikti savarankiškas priemones verslo vystymui jauno verslo subjektams Projekto metu vykdomos ekonomiškai neaktyvių gyventojų ir jauno verslo subjektų mokymo ir konsultavimo veiklos, suteikiamos savarankiškos priemonės verslo vystymui. Įgyvendinus projekto veiklas bus pagerinta jauno verslo subjektų padėtis darbo rinkoje. Projekto rezultatai: suorganizuotos 13 dienų (104 val.) mokymų asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo srityje; suteiktos 122 val. konsultacijos verslo plėtros klausimais; suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės 17 jauno verslo subjektų.

Vykdytojas: VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras
Pavadinimas: Užimtumo namai – socialinės dirbtuvės
Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0491
Projekto vertė paraiškoje: 34 160,00 Eur
Prašomas finansavimas: 31 427,20 Eur
Projekto tikslas: Projektu siekiama suteikti konsultavimo ir tarpininkavimo įsidarbinant paslaugas neaktyviems darbingiems Marijampolės miesto gyventojams, išnaudojant verslo, savivaldos ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų ryšius ir galimybes. Projekto metu bus organizuojamas šių paslaugų teikimas užimtumo namuose – patalpose, kurios bus įrengtos šalia labdaros valgyklos vietos, socialinių būstų kaimynystėje. Tokios erdvės įkūrimas leis projekto dalyviams susikurti sau artimą, pažįstamą erdvę, kuri bus skirta jiems, kurioje bus organizuojamos veiklos, užsiėmimai, jie galės socializuotis, bendrauti, įgyti darbinius įgūdžius, konsultuotis, nejausdami įtampos, kad nepritampa ar nėra priimami. Projekto dalyviai turės galimybę įgyti nesudėtingus darbo įgūdžius, mokysis atsakomybės, savitarpio pagalbos, komandinio darbo dalyvaudami bendrose veiklose, ugdysis motyvaciją, pareigos jausmą, augins savivertę individualiuose susitikimuose, turės galimybę susitikti su darbdavių atstovais jiems pažįstamoje aplinkoje, susipažinti su įvairiais darbais, išmokti jiems reikalingų įgūdžių. Projekte bus vykdomos tarpininkavimo, konsultavimo ir pagalbos įgyjant darbo įgūdžius per pameistrystę, praktinį mokymą darbo vietoje, savanorystę veiklos.

Vykdytojas: VšĮ „Laimės sodas”
Pavadinimas: Pilnavertės asmenybės ugdymas socialinę atskirtį patiriančiose šeimose
Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0493
Projekto vertė paraiškoje: 35 910,00 Eur
Prašomas finansavimas: 33 213,80 Eur
Projekto tikslas: Projekto metu visos veiklos bus skirtos gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti. Jų metu projekto dalyviai ugdys kompetencijas, teikiančias galimybę asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, sėkmingai tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, ugdys gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje, tuo pačiu projekte bus skatinama savanorystė. Projekto metu bus teikiamos naujos paslaugos Marijampolėje, skirtos socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms (90-čiai asmenų), vykdant įvairias tikslinei grupei pritaikytas sociokultūrines veiklas padedančias šeimai integruotis į visuomenę:- neuroedukacijos programos, – kūrybinės veiklos,- mokymai, seminarai, susitikimai- stovyklos. Suorganizuotos įvairios sociokultūrinės veiklos leis tikslinės grupės atstovams įvairiapusiškai integruotis į visuomenę ir tuo pačiu leis sumažinti tikslinės grupės esamą socialinę atskirtį. Projekte bus įtraukiami savanoriai, kurie projekto metu išklausys specialius mokymus. Dalyviams ir savanoriams bus suteikta galimybė ugdyti kompetencijas, teikiančias asmeniui tapti aktyviu ir sėkmingu visuomenės nariu, pilnavertiškai veikti visuomenėje, bus siekiama padėti įgyti įgūdžius, kuriais jis galės tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

Vykdytojas: VšĮ „Intuitum”
Pavadinimas: (SU)GYVENTI SU LIGA
Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0494
Projekto vertė paraiškoje: 40 627,45 Eur
Prašomas finansavimas: 37 377,25 Eur
Projekto tikslas: Projektu siekiama padidinti vaikų su negalia ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę Marijampolėje per informacinių, terapinių, bendravimo veiklų plėtrą bei sociokultūrinių veiklų organizavimą. Projektu bus plečiamas informacijos apie cukrinį diabetą, kitas ligas, kurios nematomos ir neakivaizdžios, tačiau vaikai ir šeimos su šiomis ligomis turi gyventi pilnavertį gyvenimą mūsų visuomenėje. Projekto tikslinė grupė – asmenys su negalia ir jų šeimų nariai. Projektas truks 24 mėn., jame dalyvaus vaikai su negalia, iš kurių didžioji dauguma serga cukriniu diabetu ar kitomis endokrininės sistemos ligomis, ir jų šeimos nariai (55 asmenys). Veiklas įgyvendinti padės 12 savanorių, kurie dalyvaus renginiuose, organizuos dalį veiklų, koordinuos dalyvių užimtumą pagal amžiaus grupes, padės projekto veiklų organizatoriams registruoti dalyvius, juos nukreipti, informuoti. Projekte bus vykdomos kūrybinės, neuroedukacinės veiklos, organizuojamos stovyklos, paskaitos apie ligos suvaldymą ir gyvenimą su ja, švietimo įstaigų bendruomenės ir neįgaliųjų ryšio ir integracijos stiprinimo veiklos. Projektui pasibaigus dalies jo dalyvių socialinė atskirtis bus sumažėjusi – išmokus valdyti ligą, vaikai galės ilgiau pasilikti kitų asmenų priežiūroje, padidėjus visuomenės tolerancijai ir įstaigų bendruomenėms supratus, kaip elgtis, dėl sergančių vaikų įsiliejimo į būrelius, mokyklų bendruomenes tėvai galės pradėti dirbti, mokytis ar savanoriauti, lankytis renginiuose, įsilies į organizacijos, vienijančios cukriniu diabetu sergančių vaikų šeimas, veiklą. Projektu bus praplėstas veiklų, skirtų neįgaliems vaikams ir jų šeimų nariams spektras, informacijos laukas, šeimos galės integruotis į visuomenę per bendras veiklas, mažinančias šios tikslinės grupės socialinę atskirtį, įtraukiant aktyvius vietos bendruomenės narius į savanorišką veiklą, dirbant su šeimomis, susiduriančiomis su liga.

Vykdytojas: UAB „Konsultus”
Pavadinimas: Visuomenės verslumo ugdymas ir pagalba verslo pradžiai
Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0488
Projekto vertė paraiškoje: 202 966,50 Eur
Prašomas finansavimas: 186 729,18 Eur
Projekto tikslas: Didinti ekonomiškai neaktyvių Marijampolės miesto gyventojų ir jauno verslo subjektų kompetencijas verslumo srityje ir sudaryti sąlygas jauno verslo plėtrai. Projekto metu vykdomi ekonomiškai neaktyvių gyventojų ir jauno verslo subjektų mokymai, organizuojamos konferencijos, suteikiamos savarankiškos priemonės verslo vystymui. Įgyvendinus projekto veiklas bus pagerinta jauno verslo subjektų padėtis darbo rinkoje. Projekto rezultatai: suorganizuotos 12 dienų (96 val.) bendrųjų verslumo įgūdžių mokymų, suorganizuotos dvi konferencijos „Jaunų verslų sėkmės faktoriai regionuose”, suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės 17 jauno verslo subjektų.

Vykdytojas: VšĮ „Slauga jums”
Pavadinimas: Neįgaliųjų socialinės įtraukties skatinimas, didinant aktyvaus laisvalaikio ir savipagalbos galimybes
Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0507
Projekto vertė paraiškoje: 40 891,92 Eur
Prašomas finansavimas: 37 616,83 Eur
Projekto tikslas: Projektu siekiama išplėtoti sociokultūrinių paslaugų teikimą bei didinti savipagalbos galimybes neįgaliems Marijampolės miesto gyventojams ir jų šeimos nariams ar artimiesiems. Projekto metu bus organizuojama muzikos terapijos užsiėmimai (40 val.), hipoterapijos ir kaniterapijos užsiėmimai (48 val.), edukaciniai – meniniai užsiėmimai (20), emocinio atsparumo ugdymo užsiėmimai (48 val.), 1 dienos išvyka į zooparką, 1 dienos išvyka į Klaipėdos jūrų muziejų- delfinariumą, 3 išvykos į Palangą, 2 mokymai neįgaliųjų žmonių artimiesiems, suteikiama 50 val. psichologo konsultacijų ir 100 val. neįgalių vaikų priežiūros paslaugų. Projekto veiklose dalyvaus socialinę atskirtį patiriantys neįgalūs asmenys, gyvenantys Marijampolės mieste. Projekto veiklose dalyvaus 56 tikslinės grupės asmenys ir 12 savanorių. Projekto trukmė – 24 mėn.

Vykdytojas: VšĮ „Inspira altum”
Pavadinimas: Prisijunk, išbandyk, veik
Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0526
Projekto vertė paraiškoje: 39 085,00 Eur
Prašomas finansavimas: 35 958,20 Eur
Projekto tikslas: Remiantis Marijampolės miesto vietos veiklos grupės teritorijos analizės, Marijampolės savivaldybės statistikos bei Lietuvos statistikos departamento duomenimis matoma, kad neaktyvių darbingo amžiaus asmenų skaičius Marijampolės mieste pastaruosius 5 metus išlieka pakankamai aukštas. Tai gali įtakoti daugybė įvairių socialinių, ekonominių bei demografinių veiksnių. Todėl projekto „Prisijunk, išbandyk, veik“ tikslas – didinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumą bei pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. Šis projekto tikslas tiesiogiai susijęs su 8.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemonės tikslu ir ženklia dalimi prisidės prie Marijampolės miesto bendruomenės socialinės integracijos augimo bei ir bendruomenių narių padėties darbo rinkoje gerinimo. Siekiant įgyvendinti pagrindinius projekto tikslus, projekto metu bus vykdomos šios veiklos:1. Informavimas ir individuali pagalba, siekiant pagerinti projekto dalyvių įsitraukimą į darbo rinką. 2. Informaciniai – motyvaciniai renginiai, kurių metu tikslinės grupės atstovams bus pristatomas projektas, jo veiklos bei tolimesnės galimybės, taip pat dalis renginio bus motyvacinė/ verslumo ugdymo ar mokomoji paskaita, kontaktų – galimybių mugė. 3. Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas – neformaliojo švietimo profesiniai mokymai. Pagrindiniai siekiami projekto rezultatai – suteiktos individualios konsultacijos bei pagalba įsitraukiant į darbo rinką ne mažiau nei 46 projekto dalyviams, projekto veiklos ir galimybės pristatytos 2 reginiuose, ne mažiau nei 18 projekto dalyvių, tikslinės grupės atstovų, suteikti profesiniai mokymai paremti neformaliojo švietimo pagrindais

Vykdytojas: VšĮ „Inspira altum”
Pavadinimas: (Re)startas Tavo karjerai
Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0527
Projekto vertė paraiškoje: 34 160,00 Eur
Prašomas finansavimas: 31 427,20 Eur
Projekto tikslas: Remiantis Marijampolės miesto vietos veiklos grupės teritorijos analizės, Marijampolės savivaldybės statistikos bei Lietuvos statistikos departamento duomenimis matoma, kad neaktyvių darbingo amžiaus asmenų skaičius Marijampolės mieste pastaruosius 5 metus išlieka pakankamai aukštas. Tai gali įtakoti daugybė įvairių socialinių, ekonominių bei demografinių veiksnių. Todėl projekto „(Re)startas Tavo karjerai“ tikslas – suteikti kokybiškas informavimo ir tarpininkavimo įdarbinant bei mokymo paslaugas bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims, siekiant skatinti šių asmenų užimtumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje. Siekiant įgyvendinti pagrindinius projekto tikslus, projekto metu bus vykdomos šios veiklos:- informavimas ir individuali pagalba, konsultavimas bei tarpininkavimas įdarbinant, siekiant pagerinti projekto dalyvių įsitraukimą į darbo rinką. Projekto veiklų koordinatorius bendraus su projekto dalyviais, analizuos jų esamą situaciją ir galimybes įsilieti į darbo rinką, sudarys veiksmų planą, kurie padės projekto dalyviui pasiekti rezultatus. Taip pat projekto veiklų koordinatorius bendradarbiaus su potencialiais darbdaviais, vykdydamas tarpininkavimo paslaugas. – informaciniai mokomieji renginiai, kurių metu projekto dalyviai kels kompetencijas įvairiose srityse: susipažins ir praktikuosis viešojo kalbėjimo, verslumo, motyvacijos, laiko planavimo, CV rengimo ir kt. užsiėmimuose, susipažins su įvairiomis profesijomis, dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse ir kitose veiklos, kurios projekto dalyviams suteiks žinių bei įgūdžių reikalingų sėkmingam įsiliejimui į darbo rinką. Pagrindiniai siekiami projekto rezultatai – suteiktos individualios konsultacijos bei pagalba įsitraukiant į darbo rinką ne mažiau nei 40 projekto dalyvių, suorganizuota 10 mokomųjų – informacinių renginių, projekto dalyvių kompetencijų kėlimui.

Vykdytojas: Visuomenės ir verslo plėtros institutas
Pavadinimas: Marijampolės ID: SMART
Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0540
Projekto vertė paraiškoje: 202 966,50 Eur
Prašomas finansavimas: 186 729,18 Eur
Projekto tikslas: Neretai verslo įkūrimas žmonėms yra nauja patirtis, kuriai reikia būti pasiruošus. Dažnas, kuris siekia pradėti verslą susiduria su įvairiais iššūkiais, sunkiais apsisprendimais ar nepakankamu finansiniu kapitalu. Projekto “Marijampolės ID: SMART” pagalba Marijampolės gyventojams bus organizuojami mokymai, informaciniai – konsultaciniai susitikimai, siekiant miesto bendruomenės narius paskatinti kurti savo verslą. Projekto metu 16-ai jauno verslo subjektų bus suteikti įvairios įrangos komplektai, individualios konsultacijos bei itin aktualūs mokymai plėtojant verslo galimybes. Norint kurti ir plėtoti savo verslą, reikia būti pasiruošus įvairioms situacijoms ir aplinkybėms, gebėti prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, rinkos sąlygų ar žmonių pomėgių – reikia būti SMART!