Rengiant strategiją inicijuotas vietos partnerystės ryšių užmezgimas ir vietos potencialo panaudojimas, kuris leis užtikrinti pagrindinio vietos veiklos grupės prioriteto – darbo vietų kūrimo, bendruomenių socialinės integracijos didinimo – įgyvendinimą.

2019 m. pradėtoje įgyvendinti vietos plėtros strategijoje numatytos priemonės miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių ir bendruomenės socialinės integracijos didinimui. Rengiant strategiją konsultuotasi su vietos bendruomene, verslo ir visuomeninėmis organizacijomis, valdžios institucijomis, užmezgant vietos partnerystės ryšius ir išnaudojant vietos potencialą aktualių miesto problemų nustatymui ir sprendimui, stiprinant bendruomenės narių, privačių įmonių, valdžios institucijų ir įvairių sektorių interesų grupių tarpusavio ryšius ir pasitikėjimą, kartu sukuriant prielaidas išvykusiems miesto gyventojams grįžti ir pasilikti, visiems kartu sudarant sąlygas mieste veikiančioms organizacijoms įgyvendinti vertę kuriančias ir bendruomenės narių socialinę integraciją skatinančias idėjas.