PROJEKTŲ SĄRAŠAI:

Paskelbti siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai (2020 07)

Įvertinus projektinius pasiūlymus, jie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašus:

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr 1

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr 5

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr 6

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr 08

Rezervinis vietos plėtros projektų Sąrašas nr 01R

Visi pareiškėjai privalo pateikti paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai ne vėliau kaip iki 2020-09-01.

Patvirtinti pirmieji siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai

Pirmojo kvietimo metu gauti keturi  projektiniai pasiūlymai. 

Visi stipriai prisidės prie socialinės aplinkos gerinimo, padidins integraciją ir reikšmingai spręs aktualius socialinių grupių klausimus.

Įvertinus projektinius pasiūlymus, jie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašas

Džiaugiamės visais nuolatos bendravusiais, lankiusiais konsultacijas, mokymus ir dideliu pareiškėjų aktyvumu. 

Pateikiame I – ojo kvietimo (skelbto 2019 metų gegužės mėn.) patvirtintus vietos plėtros projektų sąrašus. 

Vietos plėtros projektų  Sąrašas nr. 1

Vietos plėtros projektų  Sąrašas nr. 2

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr. 3

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr. 4

Daugiau informacijos apie šį kvietimą: 

Marijampolės miesto VVG įvertino pirmojo kvietimo projektinius pasiūlymus ir įtraukė į vietos plėtros projektų sąrašus

1.1.Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius.

1.1.1.Veiksmas: „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 143 659,23 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 35 914,81 Eur.

1.2. Uždavinys: Plėsti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

1.2.1. Veiksmas „Socialinių paslaugų teikimas priklausomybes turintiems asmenims, siekiant reintegruoti į visuomenę“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 51483,20 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 51483,20Eur.

1.2.2. Veiksmas „Informacijos apie socialines ir kitas reikalingas paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“.
Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 20240,00 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 20240,0 Eur.

Visi pareiškėjai privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Ką tai reiškia? Kad įvertintų ir įtrauktų į vietos plėtros projektų sąrašus projektų rengėjai įgijo teisę ne konkurso tvarka teikti paraiškas Agentūrai dėl atrinktų projektų finansavimo. Agentūra įvertins paraiškas ir priims galutinę išvadą: 1) ar VVG atrinktas projektas yra tinkamas finansuoti; 2) kokia didžiausia galima projektui skirti paramos lėšų (ES ir VB) suma.