Papildyta: Siūlomi finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai (2020 08)

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 07 Veiksmui 2.2.2

Paskelbti  siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai (2020 07)

Įvertinus projektinius pasiūlymus, jie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašus:

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr 1

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr 5

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr 08

Rezervinis vietos plėtros projektų Sąrašas nr 01R

Visi pareiškėjai privalo pateikti paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai ne vėliau kaip iki 2020-09-01.

Patvirtinti siūlomų finansuoti Marijampolės vietos plėtros projektų sąrašai
2020.03.13

Antrojo kvietimo teikti projektinius pasiūlymus metu organizacijos teikė tiek pirmajam, tiek antrajam Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslui įgyvendinti skirtus projektinius pasiūlymus.

Čia galite rasti patvirtintus dviejų kvietimų sąrašus. Primename, kad pirmojo kvietimo metu pateikti projektai, skirti įgyvendinti 1 strategijos tikslą, todėl šių veiksmų (1) sąrašai yra papildyti. 
Pirmąjį strategijos tikslą įgyvendinantys projektai prisidės prie socialinės aplinkos gerinimo, padidins integraciją ir reikšmingai spręs aktualius socialinių grupių klausimus. Antrasis strategijos tikslas orientuotas į užimtumo skatinimą, verslumo stiprinimą.

Įvertinus pateiktus projektinius pasiūlymus, jie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašus ir rezervinius vietos plėtros projektų sąrašus.

Daug konsultacijų, susitikimų, aktyvus vietos organizacijų įsitraukimas leidžia pateikti gausų patvirtintų projektinių pasiūlymų sąrašą.

Pateikiame II – ojo kvietimo (skelbto 2019 metų lapkričio mėn.) patvirtintus vietos plėtros projektų sąrašus:

Vietos plėtros projektų  sąrašas Nr. 1 Veiksmui 1.1.1
Vietos plėtros projektų  sąrašas Nr. 4 Veiksmui 1.1.2
Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 5 Veiksmui 2.1.1
Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 6 Veiksmui 2.2.1
Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 7 Veiksmui 2.2.2
Vietos plėtros projektų rezervinis sąrašas Nr. 01R Veiksmui 1.1.2.R

                                                                                                       «««««§§§»»»»»

Patvirtinti pirmieji siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai

Pirmojo kvietimo metu gauti keturi  projektiniai pasiūlymai.

Visi stipriai prisidės prie socialinės aplinkos gerinimo, padidins integraciją ir reikšmingai spręs aktualius socialinių grupių klausimus.

Įvertinus projektinius pasiūlymus, jie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašas

Džiaugiamės visais nuolatos bendravusiais, lankiusiais konsultacijas, mokymus ir dideliu pareiškėjų aktyvumu. 

Pateikiame I – ojo kvietimo (skelbto 2019 metų gegužės mėn.) patvirtintus vietos plėtros projektų sąrašus. 

Vietos plėtros projektų  Sąrašas nr. 1

Vietos plėtros projektų  Sąrašas nr. 2

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr. 3

Vietos plėtros projektų Sąrašas nr. 4

Daugiau informacijos apie šį kvietimą: 

Marijampolės miesto VVG įvertino pirmojo kvietimo projektinius pasiūlymus ir įtraukė į vietos plėtros projektų sąrašus

1.1.Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius.

1.1.1.Veiksmas: „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 143 659,23 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 35 914,81 Eur.

1.2. Uždavinys: Plėsti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

1.2.1. Veiksmas „Socialinių paslaugų teikimas priklausomybes turintiems asmenims, siekiant reintegruoti į visuomenę“. Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 51483,20 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 51483,20Eur.

1.2.2. Veiksmas „Informacijos apie socialines ir kitas reikalingas paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“.
Skirta pinigų suma veiksmui – iš viso – 20240,00 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 20240,0 Eur.

Visi pareiškėjai privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Ką tai reiškia? Kad įvertintų ir įtrauktų į vietos plėtros projektų sąrašus projektų rengėjai įgijo teisę ne konkurso tvarka teikti paraiškas Agentūrai dėl atrinktų projektų finansavimo. Agentūra įvertins paraiškas ir priims galutinę išvadą: 1) ar VVG atrinktas projektas yra tinkamas finansuoti; 2) kokia didžiausia galima projektui skirti paramos lėšų (ES ir VB) suma.